WeIdentity 网络端口

默认端口 预留范围 协议说明 对应服务 端口描述
6000 6000 ~ 6010 HTTPS WeIdentity RestService服务端 RestService及Endpoint Service监听来自外部RESTful API请求
6001 6000 ~ 6010 HTTP WeIdentity RestService服务端 RestService及Endpoint Service监听来自外部RESTful API请求
6010 6010 ~ 6020 TCP Endpoint Service,集成于Java-SDK Endpoint Service服务端监听来自RestService的RPC请求
6100 6100 ~ 6110 HTTPS WeIdentity Sample服务端 Sample监听来自外部请求
6101 6101 ~ 6110 HTTP WeIdentity Sample服务端 Sample监听来自外部请求

注:如果您需要修改对应服务的端口配置,请确认修改后的端口落入对应服务的“预留范围”中,以免和其他服务产生冲突。